Årsmøte 2016

Photo 14-08-15 19 00 36

Styret minner herved om årsmøte 7.februar kl. 15:30 – 16:30, Steinerskolen, Nøtterøy.
Saksliste med vedlegg

 • konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to til å skrive under protokollen
  • registrering av fremmøtte
  • godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 • styrets årsberetning inkl. utdeling av deltakerbevis
 • revidert regnskap (saldobalanse, balanse, resultat, revisjonsberetning) for siste kalenderår med medlemsliste bekreftet av revisor
 • arbeidsprogram
 • budsjett og kontingent
 • innkomne saker og saker styret ønsker behandlet på årsmøtet
 • valg av:
  • styreleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer til styret
  • revisor
  • orkesterrepresentanter
  • valgkomité
  • Representasjon, deltakelse på UNOF’s Landsstyret etc

Alle kandidater til valg er spurt på forhånd.

Velkommen!